เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

สำหรับกรณีรถเก้าอี้นั่งไฟฟ้าแบบมีแฮนด์บังคับ

สำหรับกรณีรถเก้าอี้นั่งไฟฟ้าแบบมีแฮนด์บังคับ

- กรุณาอ่านก่อนใช้ทุกครั้ง -
สำหรับท่านผู้ที่มีสมุดประจำตัวผู้พิการ ท่านผู้สูงอายุ หรือท่านที่ร่างกายบาดเจ็บต่างๆ อันเป็นเหตุให้ตัวท่านไม่สะดวกในการเดินทางได้ตามปกติ ท่านก็สามารถนำรถเข็นมาใช้ในการเดินทางและโดยสารรถไฟได้

〇อาจใช้เวลาพอสมควรในการอธิบายให้คำแนะนำ กรุณาเผื่อเวลาไว้ทุกครั้งไนการมาขอใช้บริการที่สถานี

〇ช่วงเขตที่สามารถรับบริการรถเก้าอี้นั่งไฟฟ้าแบบมีแฮนด์บังคับ ที่จะแนะนำต่อไปนี้คือสถานีที่สามารถให้บริการรองรับซึ่งกันได้ (รวมสถานีที่ขึ้นรถไฟด้วย) อย่างไรก็ดี กรณีอยู่ในช่วงเวลาผู้โดยสารหนาแน่นหรือการเดินรถมีปัญหา หรือบางช่วงเวลา ก็อาจจะไม่สามารถให้บริการได้

〇สำหรับรถด่วน Express ต่างๆ ที่เป็นอัตรารถด่วนพิเศษ (เช่น Sky Liner เป็นต้น) จะมีบริการให้เฉพาะรถที่มีขนาดและคุณสมบัติครบตามแบบด้านล่างเท่านั้น(และจำกัดเฉพาะกรณีที่ต้องการพื้นที่สำหรับจอดรถเท่านั้น) กรุณาตรวจสอบรถเข็นของท่านว่ามีขนาดและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด อนึ่งด้วยโครงสร้างการออกแบบห้องสุขาภายในรถไฟที่จำกัด จึงไม่รองรับการใช้กับรถเก้าอี้นั่งไฟฟ้าแบบมีแฮนด์ขับ จึงขอแจ้งให้ทราบเพื่อพิจารณาในการตัดสินใจก่อนใช้บริการ

【ขนาด】
ความยาวและความสูงไม่เกิน 120 ซม. ความกว้างไม่เกิน 70 ซม.
【คุณสมบัติ】
  1. 1) คุณสมบัติในการเลี้ยวทางหักศอก:

    ทางหักศอกที่มีความกว้าง 90 ซม. ต้องสามารถเลี้ยวให้ได้ด้วยการถอยไปมาไม่เกิน 5 ครั้ง และ ทางหักศอกที่มีความกว้าง 100 ซม. ต้องสามารถหักเลี้ยวได้โดยไม่ต้องถอยไปมา

  2. 2) คุณสมบัติในการหมุนรถ 180 องศา:

    ที่ทางที่มีความกว้าง 180 ซม. สามารถหมุนรถเป็นวง 180 องศาได้

กรณีที่ตัวรถเก้าอี้ไฟฟ้ามีเครื่องหมายแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทรถเข็นด้วยมาตรฐาน JIS ให้เห็นง่ายๆ โดยมีดาว 3 ดาวแสดงที่ช่อง “Rotating” หรือกรณีมี “สติกเกอร์สำหรับรถเก้าอี้นั่งไฟฟ้าแบบมีแฮนด์บังคับที่ปรับสมรรถนะให้ดีขึ้นแล้ว” ที่ออกโดยสมาคมขนส่งผู้พิการหรือศูนย์การประเมินเทคโนโลยีด้านสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่นติดอยู่ก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่ารถเก้าอี้นั้นมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านบนครบถ้วนเช่นกัน อีกทั้งยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดอื่นนอกจากที่เขียนไว้นี้ก็อาจมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เช่นกัน ดังนั้นจึงขอรบกวนท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบด้วยตัวท่านเอง

〇ภายในอาคารสถานี ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารใช้ความเร็วต่ำ (ประมาณไม่เกิน 2 กม./ชม.) และใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

〇สำหรับกรณีที่การใช้รถเก้าอี้นั่งไฟฟ้าแบบใช้แฮนด์บังคับจนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะพิพาท หรือเกิดการชำรุดเสียหายของเครื่องมืออุปกรณ์ขณะใช้บริการภายในอาคารและสิ่งก่อสร้างของทางบริษัท โปรดรับผิดชอบในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของท่าน โดยทางบริษัทอาจไม่รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

〇สำหรับการจัดการกรณีอื่นๆ จะดำเนินการตามกฎข้อบังคับในการให้บริการผู้โดยสาร

*สามารถตรวจสอบสถานีที่สามารถให้บริการได้ที่ “RakuRaku Odekake-net.”