เดินทางจาก Narita Airport เข้าสู่ใจกลางกรุง Tokyo คิดถึง Keisei Electric Railway

CLOSE

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายดังต่อไปนี้

1.การรับ-การดูแลข้อมูล

บริษัทจะรับข้อมูลส่วนตัว และดูแลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีที่เหมาะสมและเที่ยงตรง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่บังคับผู้ที่ใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกัน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลส่วนตัว และป้องกันไม่ให้ข้อมูลในสัญญารั่วไหล และทำการควบคุมอย่างเหมาะสม

2.ระบบภายในบริษัท

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง (จากนี้ จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง”) จะต้องปฏิบัติตาม “กฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนที่สามารถระบุเจาะจงเป็นรายบุคคลในการเดินเรื่องทางราชการ” (จากนี้ จะเรียกว่า “กฎหมายหมายเลขประจำตัวประชาชน”) และ ”คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงอย่างเหมาะสม (สำหรับผู้ประกอบการ)” รวมถึง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว” (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว” และคู่มือต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานราชการ

3.การมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่ 3

บริษัท จะไม่มอบข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากลูกค้า โดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า เว้นแต่จะเป็นเหตุพิเศษหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด

4.การแจ้งให้ลูกค้าทราบ

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวในขอบเขตการใช้งานที่ได้ระบุไว้เมื่อได้รับข้อมูล หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเกินขอบเขตการใช้งาน จะต้องแจ้งรายละเอียดนั้นให้ลูกค้าทราบ

5.การสอบถาม/การแก้ไข เป็นต้น

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสอบถาม/แก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตน บริษัทจะดำเนินการโดยเร็ว ภายในขอบเขตอันสมควร

6.การรักษา/การปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

บริษัท จะทำการทบทวนรายละเอียดข้อบังคับต่าง ๆ ภายในบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะปรับปรุงระบบเหล่านั้นให้ดีขึ้น ไปพร้อม ๆ กับปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้าข่ายและเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทครอบครอง

Keisei Electric Railway Co., Ltd.

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนและข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงอย่างเหมาะสม

1.ชื่อผู้ประกอบการ

Keisei Electric Railway Co., Ltd.

2.ปฏิบัติตามกฎหมาย และคู่มือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง (จากนี้ จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง”) จะต้องปฏิบัติตาม “กฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนที่สามารถระบุเจาะจงเป็นรายบุคคลในการเดินเรื่องทางราชการ” (จากนี้ จะเรียกว่า “กฎหมายหมายเลขประจำตัวประชาชน”) และ ”คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงอย่างเหมาะสม (สำหรับผู้ประกอบการ)” รวมถึง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว” (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว” และคู่มือต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานราชการ

3.จุดประสงค์การรับ/ดูแล/ใช้ข้อมูล

บริษัทจะรับข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง และดูแลข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงซึ่งได้รับมาอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีที่เหมาะสมและเที่ยงตรง นอกจากนี้ จะใช้งานข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงซึ่งได้รับมา ตามจุดประสงค์ต่อไปนี้

(1) ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงของบริษัทคู่ค้า
 • ・ดำเนินการจัดทำบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ・ดำเนินการจัดทำบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,เงินมัดจำ และเงินรางวัล
(2) ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงของผู้ถือหุ้น
 • ・ดำเนินการจัดทำบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวกับการแบ่งเงินปันผลและเงินส่วนเกิน
(3) ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงของพนักงานในบริษัท

[ด้านภาษี]

 • ・ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการเสียภาษี
 • ・สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมพนักงานผู้ถือหุ้นและสมาคมที่บริษัทคู่ค้าถือหุ้น ต้องให้ข้อมูลแก่สมาคมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อให้สมาคมพนักงานผู้ถือหุ้นและสมาคมที่บริษัทคู่ค้าถือหุ้นดำเนินการจัดทำบันทึกการชำระเงิน

[ประกันสังคม]

 • ・แจ้งประกันสุขภาพ/ประกันสวัสดิการเงินบำนาญ,ดำเนินการยื่นเรื่อง,เรียกเก็บเงิน
 • ・แจ้งประกันการจ้างงาน/ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน,ดำเนินการยื่นเรื่อง,เรียกเก็บเงิน,ออกใบรับรอง
(4) ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงของคู่สมรส และบิดามารดาของพนักงานในบริษัท

[ด้านภาษี]

 • ・ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการเสียภาษี

[ประกันสังคม]

 • ・แจ้งประกันสุขภาพ/ประกันสวัสดิการเงินบำนาญ
4.รายการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมความปลอดภัย

บริษัท กำหนด “ระเบียบสำหรับคุ้มครองหมายเลขประจำตัวประชาชนและข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง” ไว้ต่างหาก และปฏิบัติตามระเบียบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงเกิดการรั่วไหล หรือสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย และดูแลหมายเลขประจำตัวประชาชนอย่างเหมาะสม

5.การใช้ข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อาจจะมอบหมายให้บุคคลที่ 3 ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง ในกรณีนี้ บริษัทจะทำการตรวจสอบผู้รับมอบอำนาจในส่วนที่จำเป็นและเหมาะสม ตามกฎหมายคุ้มครองหมายเลขประจำตัวประชาชนและข้อมูลส่วนตัว

6.การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท จะทำการทบทวนการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงอย่างต่อเนื่อง และพยายามปรับปรุงระบบนั้นให้ดีขึ้น

7.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจง

ในกรณีที่เจ้าตัวหรือตัวแทนต้องการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงดังกล่าว บริษัทจะต้องตอบไม่ล่าช้า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • ・ในกรณีที่อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของเจ้าตัวหรือบุคคลที่ 3
 • ・ในกรณีที่อาจจะเกิดอุปสรรคที่ชัดเจนต่อการดำเนินหน้าที่อย่างเหมาะสมของบริษัท
 • ・ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดใดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงของบริษัท จะดำเนินการตามรายการที่ประกาศต่อสาธารณชน ซึ่งอ้างอิงตาม “กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว”

8.ช่องทางบริการสำหรับสอบถามและร้องเรียน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เจาะจงของบริษัท จะดำเนินการตามรายการที่ประกาศต่อสาธารณชน ซึ่งอ้างอิงตาม “กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว”

จบ