1. home
  2. หน้าแรกการเดินทางไป Narita Airport
  3. วิธีซื้อบัตรโดยสาร

Skyliner

Reserve and purchase at a ticket window
* ที่นั่งทุกที่บน Skyliner ต้องทำการจอง.

Purchase at the station or from a travel agency

บัตรโดยสารมีจำหน่ายที่

・ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร Skyliner (สถานี Narita Airport Terminal 1 / สถานี Narita Airport Terminal 2⋅3)
・ศูนย์ข้อมูล SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER
・เคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร Keisei Electric Railway (Narita Airport Terminal 1 / Terminal 2 ชั้น 1)
・สถานี Nippori / สถานี Keisei Ueno

วันจำหน่ายบัตร บัตรโดยสารวางขายหนึ่งเดือนก่อนวันออกเดินทาง
ค่าโดยสาร
เส้นทาง สถานีที่รถจะจอด เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ค่าโดยสาร ค่าโดยสาร Skyliner
Narita SKY ACCESS Line Skyliner
(Narita Airport Terminal 1– Narita Airport Terminal 2⋅3 – Nippori - Ueno)
41 นาที.* ¥1,240** ¥1,230**

* เวลาที่สั้นที่สุดในการเดินทางระหว่างสถานี Ueno กับ Narita Airport Terminal 2・3

**ค่าโดยสาร Skyliner จะเป็นราคา \2,465 (บัตรโดยสารพื้นฐาน \1,235 + บัตรโดยสาร Skyliner \1,230) เมื่อใช้บัตร IC ที่รองรับ (PASMO หรือ SUICA และอื่นๆ) แตะผ่านประตูตรวจบัตร

บัตรโดยสาร Skyliner สามารถซื้อได้ด้วยบัตรเครดิตที่ใช้กันทั่วไป

เครื่องขายบัตรโดยสาร Skylinerรับบัตรเครดิตเคาน์เตอร์บัตรโดยสาร Skylinerรับบัตรเครดิต

*บัตรเครดิตที่ใช้กันทั่วไปสามารถใช้ซื้อบัตรโดยสาร Skyliner เดี่ยวๆ หรือบัตรโดยสาร Skyliner รวมค่าโดยสารพื้นฐาน
*โปรดใช้เครื่องขายบัตรที่ตั้งอยู่นอกประตูตรวจบัตรเมื่อซื้อโดยใช้เครื่องขายบัตรโดยสาร Skyliner
*ช่องขายบัตรโดยสารบางช่องอาจจะไม่ขายบัตรโดยสาร Skyliner

ตรวจสอบตำแหน่งของเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารในแต่ละสถานีโดยใช้ แผนที่นี้.

กลับสู่หน้าแรก